Nu börjar vi!

Steg 1: Kartlägg hur vi har det

Hur har vi det hos oss?

I första steget kartlägger vi arbetsplatsen genom att titta på ett antal områden. Ta ställning till ett område i taget. Välj det påstående som stämmer bäst genom att klicka på grönt eller rött kort. På slutet finns det även möjlighet att lägga till egna områden och formlera egna påståenden.

Balans mellan krav och resurser

Handlar om arbetsbelastning och andra krav i arbetet. Kraven behöver vara i balans med resurserna. Det kan vara balans även om kraven är höga, men det krävs att till exempel rätt kompetens och andra typer av resurser möter kraven, och att vi vet var vi ska vända oss för att få hjälp och stöd i arbetet.
Vi har de resurser som krävs för att göra det som förväntas av oss.
Vi har inte de resurser som krävs för att göra det som förväntas av oss.

Tid för återhämtning

Handlar om vår möjlighet att ta pauser under dagen, att ha tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetspassen och möjlighet att ta ut avtalsenlig semester.
Vi har oftast möjlighet att ta de pauser som behövs under och mellan arbetspass.
Vi kan sällan ta de pauser som behövs under och mellan arbetspass.

Hot och våld

Handlar om förekomst av eller risker för hot och våld från brukare, anhöriga, patienter, elever, klienter med flera samt hur sådana situationer hanteras på arbetsplatsen. Om att det finns kända rutiner för att förebygga hot och våld, liksom att vi vet hur vi ska hantera situationer där hot och våld kan förekomma. Även sociala medier kan vara en arena för hot och våld.
Vi vet oftast hur vi ska hantera situationer där hot och våld kan förekomma.
Vi saknar rutiner för att hantera situationer där hot och våld kan förekomma.

Tillbud och arbetsolyckor

Handlar om hur vi hanterar och rapporterar tillbud och arbetsolyckor. Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha orsakat en skada. Har vi fungerande rutiner om det inträffar ett tillbud eller en arbetsolycka?
Vi har fungerande rutiner för att ta hand om tillbud och arbetsolyckor.
Vi vet inte hur tillbud och arbetsolyckor ska hanteras.

Främjande och förebyggande arbete

Handlar om i vilken mån insatser vidtas för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.
Vi jobbar medvetet med hälsofrämjande insatser och förebyggande aktiviteter på arbetsplatsen.
Vi har inget tydligt arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Digital arbetsmiljö och IT-stöd

Handlar om hur datorer och IT-system påverkar arbetsmiljön. Att det finns fungerande IT-system som stödjer det arbete vi utför.
Vi har väl fungerande IT-system som stödjer det arbete vi utför.
Vi känner ofta stress på grund av IT-strul och dåligt anpassade IT-system.

Arbetsrutiner

Handlar om de rutiner som finns för att klara arbetsplatsens krav och olika situationer som uppkommer. Känner vi till vad som ska göras när vi ställs inför en oväntad händelse på arbetsplatsen?
Vi har gemensamma rutiner som gör att arbetet fungerar smidigt.
Vi känner oss ofta osäkra på hur vi ska hantera situationer i arbetet.

Samarbete och förståelse mellan olika roller och yrkeskategorier

Handlar om samarbetet på arbetsplatsen. Om att det ska vara ett respektfullt och öppet samarbete mellan olika roller och yrkesgrupper som finns inom och i anslutning till vår verksamhet.
Samarbetet mellan olika roller och yrkesgrupper fungerar bra i vår verksamhet.
Det blir ofta missförstånd mellan olika roller och yrkesgrupper i vår verksamhet.

Planering av arbetet

Handlar om planering av arbetet, från nya ärenden till daglig planering och medarbetarnas delaktighet. Även kortsiktig och långsiktig planering av verksamheten som syftar till att minska osäkerhet och öka kontroll.
Vi har oftast möjlighet att vara delaktiga i planeringen av vårt eget arbete.
Vi upplever ofta att planering, information och verklighet inte stämmer överens.

Bemanning

Handlar om hur bemanning och schemaläggning genomförs och fungerar. Gäller arbetsfördelning, kompetens, schemaläggning, vikarietillsättning, semesterplanering med mera.
Vi har oftast rätt bemanning för att kunna göra ett bra jobb.
Vi upplever ofta att vi har fel bemanning för det jobb som ska göras.

Stöd och handledning

Handlar om vår möjlighet till stöd och handledning från både arbetskamrater och chefer i det dagliga arbetet.
Vi kan få hjälp och stöd från både arbetskamrater och chefer när vi behöver.
Vi saknar ofta möjlighet till hjälp och stöd från arbetskamrater och chefer.

Delaktighet

Handlar om möjligheten att vara delaktig i verksamheten, till exempel när det gäller arbetsmiljöfrågor. Att det finns fungerande arbetsplatsträffar och/eller andra typer av möten där vi som medarbetare har möjlighet att vara delaktiga.
Vi har fungerande arbetsplatsträffar där medarbetarna kan vara delaktiga.
Våra arbetsplatsträffar är mest informationsmöten där vi inte förväntas bidra.

Kommunikation

Handlar om gemensamma arbetssätt, kommunikation och samarbete i arbetsgruppen eller på arbetsplatsen, tillgång till dokumentation och information, förekomst av möten och hur möten upplevs.
Vi är bra på att lyssna på varandra och komma på gemensamma lösningar.
Vi har ofta svårt att prata med varandra och komma fram till gemensamma lösningar.

Relationen med dem vi är till för

Handlar om relationen till och kommunikationen med patienter, brukare, klienter, kunder, elever, anhöriga etc. på vår arbetsplats. Att krav och förväntningar kommuniceras klart och tydligt mellan oss och dem vi arbetar för.
Det mesta är klart, tydligt och hanterbart mellan oss och dem vi är till för.
Vi ställs ofta inför orimliga krav och förväntningar som vi har svårt att hantera.

Fysisk arbetsmiljö

Handlar om till exempel ventilation, ljus, ljud, ergonomi och kemikaliehantering i de arbets- och möteslokaler där vår verksamhet utförs.
Vi har en bra fysisk arbetsmiljö och upplever inga direkta problem.
Vår fysiska arbetsmiljö har flera brister som gör arbetet ohälsosamt.

Utveckling och lärande

Handlar om utveckling och lärande i arbetet, både individuellt och kollektivt. Att vårt arbete erbjuder tillfällen för egen och gemensam reflektion, utveckling och lärande.
Vi har ofta möjlighet till reflektion, utveckling och lärande i arbetet.
Det finns sällan möjlighet till reflektion, utveckling och lärande i arbetet.

Återkoppling på arbetsinsats

Handlar om att det bör finnas regelbunden återkoppling och dialog mellan medarbetare och chefer, liksom mellan arbetskamrater och patienter, brukare, klienter, kunder, elever och anhöriga med flera.
Vi får regelbunden återkoppling på vår arbetsinsats.
Vi får sällan återkoppling på det arbete vi utför.

Rutiner och policy för kränkande särbehandling

Handlar om hur mobbning och kränkningar på arbetsplatsen förebyggs och hanteras. Att det finns en tydlig policy om kränkande särbehandling och vi som medarbetare vet vem man vänder sig till, och vilken hjälp man kan få, om kränkande särbehandling förekommer.
Vi känner till hur kränkande särbehandling hanteras på arbetsplatsen.
Det är otydligt vilka rutiner som finns kring kränkande särbehandling.

Lägg till eget arbetsmiljöområde

Här går det att skapa upp till fyra egna områden genom att skriva rubrik och påstående till höger.

Är det ett område som fungerar bra och som vi vill bibehålla och stärka (GRÖNT)? Eller är det ett område som fungerar mindre bra och som vi vill förbättra och utveckla (RÖTT)?
Steg 2: Prioritera tillsammans

Vad känns viktigt att hålla koll på?

Välj ut fyra områden som just nu är prioriterade att arbeta vidare med. Det spelar ingen roll vilken färg det är. Det kan både handla om att bibehålla och stärka det som fungerar bra (GRÖNT) och att förbättra och utveckla det som fungerar mindre bra (RÖTT).

För att kunna gå vidare till steg 2 behöver ni först göra klart kartläggningen i steg 1.

Eget arbetsmiljöområde

Steg 3: Följ upp resultatet

Hur kan vi bibehålla eller förbättra arbetsmiljöområdet?

Nu är det dags att sammanfatta och jobba vidare med resultatet från undersökningen av vår arbetsmiljö. Här kan du  ladda ner och skriver ut resultatet på papper (pdf).

Ladda ner resultat Ladda ner resultat