Nu börjar vi!

Steg 1: Kartlägg hur vi har det

Hur har vi det hos oss?

I första steget kartlägger vi arbetsplatsen genom att titta på ett antal områden. Ta ställning till ett område i taget. Välj det påstående som stämmer bäst genom att klicka på grönt eller rött kort. På slutet finns det även möjlighet att lägga till egna områden och formlera egna påståenden.

Balans mellan krav och resurser

Handlar om arbetsbelastning och andra krav i arbetet. Kraven behöver vara i balans med resurserna. Det kan vara balans även om kraven är höga, men det krävs att till exempel rätt kompetens och andra typer av resurser möter kraven, och att vi vet var vi ska vända oss för att få hjälp och stöd i arbetet.

Tid för återhämtning

Handlar om vår möjlighet att ta pauser under dagen, att ha tillräckligt med tid för återhämtning mellan arbetspassen och möjlighet att ta ut avtalsenlig semester.

Hot och våld

Handlar om förekomst av eller risker för hot och våld från brukare, anhöriga, patienter, elever, klienter med flera samt hur sådana situationer hanteras på arbetsplatsen. Om att det finns kända rutiner för att förebygga hot och våld, liksom att vi vet hur vi ska hantera situationer där hot och våld kan förekomma. Även sociala medier kan vara en arena för hot och våld.

Tillbud och arbetsolyckor

Handlar om hur vi hanterar och rapporterar tillbud och arbetsolyckor. Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha orsakat en skada. Har vi fungerande rutiner om det inträffar ett tillbud eller en arbetsolycka?

Främjande och förebyggande arbete

Handlar om i vilken mån insatser vidtas för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Digital arbetsmiljö och IT-stöd

Handlar om hur datorer och IT-system påverkar arbetsmiljön. Att det finns fungerande IT-system som stödjer det arbete vi utför.

Arbetsrutiner

Handlar om de rutiner som finns för att klara arbetsplatsens krav och olika situationer som uppkommer. Känner vi till vad som ska göras när vi ställs inför en oväntad händelse på arbetsplatsen?

Samarbete och förståelse mellan olika roller och yrkeskategorier

Handlar om samarbetet på arbetsplatsen. Om att det ska vara ett respektfullt och öppet samarbete mellan olika roller och yrkesgrupper som finns inom och i anslutning till vår verksamhet.

Planering av arbetet

Handlar om planering av arbetet, från nya ärenden till daglig planering och medarbetarnas delaktighet. Även kortsiktig och långsiktig planering av verksamheten som syftar till att minska osäkerhet och öka kontroll.

Bemanning

Handlar om hur bemanning och schemaläggning genomförs och fungerar. Gäller arbetsfördelning, kompetens, schemaläggning, vikarietillsättning, semesterplanering med mera.

Stöd och handledning

Handlar om vår möjlighet till stöd och handledning från både arbetskamrater och chefer i det dagliga arbetet.

Delaktighet

Handlar om möjligheten att vara delaktig i verksamheten, till exempel när det gäller arbetsmiljöfrågor. Att det finns fungerande arbetsplatsträffar och/eller andra typer av möten där vi som medarbetare har möjlighet att vara delaktiga.

Kommunikation

Handlar om gemensamma arbetssätt, kommunikation och samarbete i arbetsgruppen eller på arbetsplatsen, tillgång till dokumentation och information, förekomst av möten och hur möten upplevs.

Relationen med dem vi är till för

Handlar om relationen till och kommunikationen med patienter, brukare, klienter, kunder, elever, anhöriga etc. på vår arbetsplats. Att krav och förväntningar kommuniceras klart och tydligt mellan oss och dem vi arbetar för.

Fysisk arbetsmiljö

Handlar om till exempel ventilation, ljus, ljud, ergonomi och kemikaliehantering i de arbets- och möteslokaler där vår verksamhet utförs.

Utveckling och lärande

Handlar om utveckling och lärande i arbetet, både individuellt och kollektivt. Att vårt arbete erbjuder tillfällen för egen och gemensam reflektion, utveckling och lärande.

Återkoppling på arbetsinsats

Handlar om att det bör finnas regelbunden återkoppling och dialog mellan medarbetare och chefer, liksom mellan arbetskamrater och patienter, brukare, klienter, kunder, elever och anhöriga med flera.

Rutiner och policy för kränkande särbehandling

Handlar om hur mobbning och kränkningar på arbetsplatsen förebyggs och hanteras. Att det finns en tydlig policy om kränkande särbehandling och vi som medarbetare vet vem man vänder sig till, och vilken hjälp man kan få, om kränkande särbehandling förekommer.

Lägg till eget arbetsmiljöområde

Här går det att skapa upp till fyra egna områden genom att skriva rubrik och påstående till höger.

Är det ett område som fungerar bra och som vi vill bibehålla och stärka (GRÖNT)? Eller är det ett område som fungerar mindre bra och som vi vill förbättra och utveckla (RÖTT)?Steg 2: Prioritera tillsammans

Vad känns viktigt att hålla koll på?

Välj ut fyra områden som just nu är prioriterade att arbeta vidare med. Det spelar ingen roll vilken färg det är. Det kan både handla om att bibehålla och stärka det som fungerar bra (GRÖNT) och att förbättra och utveckla det som fungerar mindre bra (RÖTT).

För att kunna gå vidare till steg 2 behöver ni först göra klart kartläggningen i steg 1.

Eget arbetsmiljöområde

Steg 3: Följ upp resultatet

Hur kan vi bibehålla eller förbättra arbetsmiljöområdet?

Nu är det dags att sammanfatta och jobba vidare med resultatet från undersökningen av vår arbetsmiljö. Här kan du  ladda ner och skriver ut resultatet på papper (pdf).

Ladda ner resultat Ladda ner resultat